Világszervezet alapszabálya

Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs

1 §

A Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs (továbbiakban „Világszervezet”) természetes és jogi személyekből áll, akik elfogadják az Alapszabályt, és megfelelnek a Működési Szabályzatban előírt felvételi eljárásnak.

2 §

A Világszervezet célja, hogy a gasztronómiai értékeket, az étkezési kultúra fejlesztését és megismertetését, - mind az ételeket, mind az italokat, - a világ összes országában támogassa. A Világszervezet kiemelt figyelmet fordít a konyhaművészetre és ezen belül a tradicionális nyárson sütésre és a grillezésre.

3 §

A Világszervezet céljai megvalósításához baráti étkezéseket, konferenciákat, kongresszusokat, versenyeket, kiállításokat, konyhai és gasztronómiai bemutatókat, nemzetközi találkozókat (chapître), szervez, újság cikkeket és publikációkat jelentet meg, melyeket a Világszervezet Működési Szabályzatában foglalt forrásainak felhasználásával valósít meg.

4 §

A Világszervezet tagjai, a belépésük során az egymás iránti megbecsülésre és tiszteletre vállalnak kötelezettséget.

5 §

A Világszervezet központja Franciaországban, Párizsban van. Az Igazgató Tanács által elfogadott és bejelentett cím: 7, rue d’Aumale, 75009 Paris.

6 §

6.01 A Világszervezetet Nemzeti Egyesületek (Bailliage) alkotják. Egy új Nemzeti Egyesület létrehozásához, megfelelő létszámú tag szükséges.

6.02 A Nemzeti Egyesületeket a Nemzeti Egyesületek Közgyűlése által megválasztott Elnök (Bailli Délégué) vezeti, az adminisztrációt a Nemzeti Irodák végzik, összhangban a Viágszervezet Működési Szabályzatával és az Igazgató Tanács irányelveivel.

6.03 A Nemzeti Egyesületek tagjai által fizetett tagdíj, előléptetési és felvételi díjak mértékét a Nemzeti Egyesületek Közgyűlései határozzák meg, melynek egyrészt fedeznie kell a Nemzeti Irodák fenntartási költségeit, másrészt a Világszervezet Központjának évente a tagok után fizetendő összeget, a Világszervezet Igazgató Tanácsa által hozott döntés alapján.

6.04 Az új, Nemzeti Egyesületek létrehozásának engedélyezése a Világszervezet Igazgató Tanácsának hatáskörébe tartozik.

7 §

7.01 A Világszervezetet az Igazgató Tanács irányítja, amely minimum 5, maximum 15 főből áll. Az Igazgató Tanács tagjait a Világszervezet Közgyűlése választja meg. Az Igazgató Tanács tagjainak megbízása három évig tart, de a Közgyűlés indokolt esetben ezt visszavonhatja. Az Igazgató Tamács tagjai korlátozás nélkül újra választhatók.

7.02 Az Igazgató Tanács ülését az Elnök, vagy a tagok egynegyede hívhatja össze. A meghívóknak legalább 14 munkanappal a megadott dátum előtt kell megérkeznie, annak érdekében, hogy az Igazgató Tanács tagjai időben felkészüljenek. Az Igazgató Tanács félévente egyszer ülésezik. Abban az esetben, ha az Igazgató Tanács már több mint 9 hónapja nem gyűlt össze, bármelyik Igazgató Tanács tagjának joga van az ülést kezdeményezni.

7.03 Az Igazgató Tanács hivatalosan csak a meghívóban szereplő napon ülésezhet.

7.04 Az Igazgató Tanács ülése akkor tekinthető hivatalosnak és érvényesnek, ha tagjainak legalább a fele jelen, vagy képviselve van. Az Igazgatósági Tanács tagja képviselhet egy, vagy több igazgatósági tagot, amennyiben erre vonatkozó írásos meghatalmazással (fax, e-mail, levél) rendelkezik, melyet az ülés kezdetén bemutat.

7.05 Az Igazgató Tanács határozatait a jelenlévő tagok vagy képviselőik szavazzák meg egyszerű többséggel. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

7.06 Az Igazgató Tanács, az Elnök kezdeményezése alapján, írásos, (pl. e-mail) tanácskozást is tarthat. Az Elnök által beterjesztett határozatok abban az esetben kerülnek elfogadásra, ha az Igazgató Tanács többsége ezt írásban elfogadja, jóváhagyja. Az írásos formában történt döntések is jegyzőkönyvezésre kerülnek, hasonlóan az Igazgató Tanács üléséihez.

7.07 Az Igazgató Tanács maximum 15 főig egészítheti ki magát, az Igazgató Tanács kétharmada által elfogadott döntés alapján. Az így beválasztott új Igazgató Tanács tagjai a régi tagok megbízásának lejártáig maradhatnak funkciójukban.

7.08 Amennyiben az Igazgató Tanács létszáma 5 fő alá csökken, bármelyik Igazgató Tanács tagja kezdeményezheti, a többi taggal történt egyeztetés alapján, összehívni a Közgyűlést az új Igazgató Tanács megválasztása céljából.

8 §

8.01 Az Igazgató Tanács Elnökét a Közgyűlés választja közvetlenül, ugyanannyi időre, mint a tanács többi tagját. Az Elnök, korlátozás nélkül újra választható.

8.02 Az Igazgató Tanács Elnökének Franciaországban állandó lakhellyel kell rendelkeznie.

8.03 Az Elnök, az Igazgató Tanács ellenőrzése alatt látja el feladatait. A határozati javaslatokat az Igazgató Tanács döntés hozatalára terjeszti elő. Az Elnök a Működési Szabályzat tiszteletben tartásával, teljes körű felhatalmazással rendelkezik, annak érdekében, hogy a Világszervezet nevében és érdekében eljárjon, azt képviselje. Felhatalmazását részben átruházhatja, amennyiben ezt a Világszervezet működtetése céljából szükségesnek ítéli. A felhatalmazás átruházása lehet határozott idejű, vagy feladatra korlátozott, és bármikor visszavonható.

8.04 Az Elnöknek ki kell kérnie az Igazgató Tanács előzetes beleegyezését minden olyan jelentős döntésben, amely a Világszervezet pénzügyi helyzetét, arculatát vagy stratégiáját érinti (jelentősebb volumenű beruházások, magasan kvalifikált személyek szerződtetése, új reklámtevékenység beindítása, kommunikációs politika megváltoztatása), vagy a Világszervezet nevének, logojának használatát. Jelen rendelkezés természetesen nem vonatkozik a Világszervezet napi rutin ügyeinek intézésére.

8.05 Abban az esetben, ha az Elnöknek valamilyen oknál fogva nem áll módjában ellátni feladatát, az Igazgató Tanács tagjainak kötelessége, hogy a lehető legrövidebb időn belül összehívják az Igazgató Tanácsot, és ideiglenes Elnököt válasszanak, majd és összehívják a Közgyűlést, ahol sor kerül az új Elnök megválasztására.

9 §

Az Igazgató Tanács a tagjai közül választja ki a Világszervezet Kincstárnokát, aki a könyvelést vezeti és az Elnökkel együtt a banki aláírási joggal rendelkezik. A Világszervezet hagyományainak tiszteletben tartása érdekében a Kincstárnok a Grand Argentier nevet viseli.

10 §

A megtisztelő Grand Maître cím, amely a legmagasabb rang a Világszervezetben, annak adható, aki már gyakorolta az Elnöki tisztséget, vagy olyan más személynek, aki jelentős mértékben hozzájárult a Világszervezet fejlődéséhez.

11 §

11.01 A Világszervezet Nagyválasztmánya minimum ötven főből áll. Tagjai a hivatalban lévő Igazgató Tanács tagjai, valamint a Nemzeti Egyesületek Elnökei.

11.02 A Nagyválasztmány azon tagjait, akik nem tagjai az Igazgató Tanácsnak, a Közgyűlés választja, vagy újra választja minden évben, az Igazgató Tanács javaslatára, figyelembe véve, hogy a Nemzeti Egyesületek képviselete biztosítva legyen, összhangban a Nemzeti Egyesületek tagjainak a számával. A Nagyválasztmány tagjai korlátozás nélkül újra választhatók.

11.03 A Világszervezet Alapszabályának megváltoztatására irányuló döntéseknél, valamint a 13 §-ben foglaltaknál, kötelező a Nagyválasztmány hozzájárulása.
A Nagyválasztmány feladatai a következők:
(a) az Igazgató Tanács előterjesztése alapján, legalább húsz tagjának egyetértése szükséges minden a Működési Szabályzatban történő módosításhoz;
(b) az Igazgató Tanács előterjesztése alapján, legalább húsz tagjának egyetértése szükséges a Tiszteletbeli Tanács tagjainak kinevezéséhez;
(c) a Világszervezet működésével kapcsolatos kérdésekre ajánlásokat tesz;
(d) Az Igazgató Tanács által átruházott témákban dönt.

11.04 A Nagyválasztmány legalább húsz tagjának kérésére, vagy az Igazgató Tanács meghívása alapján tanácskozik évente Franciaországban, a meghívóban szereplő helyen és időpontban. A meghívót, legalább harminc munkanappal az esedékes dátum előtt meg kell kapnia a Nagyválasztmány minden tagjának. Amennyiben a Nagyválasztmányi ülés nem történt tizennyolc hónapja, úgy a Nagyválasztmány bármely tagjának joga van összehívni azt.

11.05 Az Igazgató Tanács Elnöke vezeti a Nagyválasztmány üléseit. Abban az esetben, ha az Elnök nem tud jelen lenni, a jelenlévő tagok nyílt szavazással választanak levezető Elnököt a jelenlévők közül. Ezen a szavazáson, minden jelenlévő egy szavazattal rendelkezik, akkor is, ha más tagoktól meghatalmazással rendelkezik.

11.06 A Nagyválasztmány hivatalosan csak a meghívóban megadott időpontban és helyen ülésezhet.

11.07 Nagyválasztmány ülése akkor tekinthető hivatalosnak, ha a tagjainak legalább a fele jelen, vagy képviselve van. A nagyválasztmányi tagok képviselhetnek egy vagy több másik nagyválasztmányi tagot a gyűlésen, amennyiben bemutatják az erre vonatkozó írásos megbízast (fax, e-mail, levél).

11.08 A Nagyválasztmány minden döntését a jelenlévő, és a képviselt tagok többségével hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

12 §

A Tiszteletbeli Tanács (Conseil d’Honneur) a tagjait a Nagyválasztmány választja meg. A Tiszteletbeli Tanács az Igazgató Tanács, vagy a Nagyválasztmány által felkért témákban tehet javaslatot.

13 §

13.01 Minden tagnak, a tagdíja befizetése után joga van részt venni az éves Közgyűlésen, bármelyik Nemzeti Egyesületbe is tartozzék. Teljes jogú tag csak az lehet, aki befizette a tagdíját és a felvételi díját a Nemzeti Egyesületébe, és erről az értesítőt időben megkapta a Világszervezet. Az Igazgató Tanács rendkívüli esetekben kivételt tehet.
                 
13.02 A Közgyűlés hatásköre, hogy elfogadja a gazdasági beszámolót, megválassza a Nagyválasztmány tagjait, felkérje a Szavazatszámláló Bizottságot, megváltoztassa az Alapszabályt, kivéve a Világszervezet székhelyének változtatását, amely az Igazgató Tanács hatáskörébe tartozik.

13.03 A Közgyűlést az Igazgató Tanács hívja össze. A Közgyűlés Franciaországban ül össze, a meghívóban szereplő helyen és időpontban. A meghívót legalább két hónappal a kitűzött dátum előtt kell kiküldeni, hogy a Világszervezet tagjainak legyen idejük a felkészülésre. A meghívó megjelenhet a Világszervezet hivatalos honlapján, vagy egy személyre szóló meghívó formájában a Nemzeti Egyesületi Elnökök részére. A Közgyűlésnek legalább egyszer egy évben üléseznie kell. Amennyiben a Közgyűlés nem ült össze több mint tizennyolc hónapja, akkor az Igazgató Tanács bármely tagjának joga van összehívni azt.

13.04 A Közgyűlést az Igazgató Tanács Elnöke vezeti. Abban az esetben, ha nem tud jelen lenni, a jelenlévő tagok nyílt szavazással választanak a jelenlévők közül.  Ezen a szavazáson, mindenkinek csak egy szavazata van, függetlenül attól, hogy rendelkezik meghatalmazó levelekkel.

13.05 A Közgyűlés csak a meghívóban megadott időpontban és helyszínen ülésezhet.

13.06 A tagok által benyújtott határozat tervezetek, az Igazgató Tanács által készítetteken túlmenően, az alábbi feltételek alapján terjeszthetők a Közgyűlés elé:
(i) a Közgyűlés időpontja előtt legalább 35 munkanappal be kell nyújtani az Igazgató Tanácsnak, és
(ii) támogatnia kell a Nagyválasztmány legalább három tagjának.

13.07 A Világszervezet minden tagja képviseltetheti magát a Közgyűlésen, bárkit megbízva a Világszervezetből. Az egy tag által kapható megbízások száma nincs korlátozva a Közgyűlésen. Minden Nemzeti Elnöknek, aki megfelel a Közgyűlésen való részvétel szabályainak, képviselnie kell a Nemzeti Egyesülete összes tagját, – kivéve azokat, akik úgy döntenek, hogy személyesen vesznek részt a Közgyűlésen, vagy akik a Világszervezet más tagját jelölik meg képviselőjüknek, – és ily módon annyi szavazattal rendelkezik, ahány tagot képvisel.

Abban az esetben, ha a Nemzeti Elnök nem tud részt venni a Közgyűlésen, átadhatja a képviselői, és szavazati jogát a Nemzeti Egyesülete bármely tagjának, vagy a Nagyválasztmány bármely tagjának. Ez a megbízás csak erre az egy alkalomra szól.

Az érvényesség érdekében a képviseleti megbízást franciául vagy angolul, két példányban kell megírni. Az eredeti példány a küldötté, hogy bemutathassa a Közgyűlésen történő regisztrálásakor, a másik példányt a Világszervezet székházába kell küldeni, ajánlott levélként, vagy faxon, oly módon, hogy az adott közgyűlés időpontja előtt 10 munkanappal megérkezzen a Világszervezet Központjába, és kérni kell annak visszaigazolását.

13.08 Azokhoz a határozatokhoz, amelyek az Alapszabályt nem érintik, a jelenlévők, vagy képviseltek egyszerű többsége szükséges.

13.09 Az Alapszabály megváltoztatásához, először a Nagyválasztmány jóváhagyása szükséges, ezután kerülhet a Közgyűlés napirendjére. A Nagyválasztmány a jelenlévők vagy képviseltek kétharmados többségével hozza meg határozatát. Ennek megtörténte után kerül a javaslat a Közgyűlés elé.

A Közgyűlés csak akkor tanácskozhat az adott témáról, ha:
(i) ha a Nagyválasztmány határozata nem régebbi egy évnél, és
(ii) a Világszervezet tagjainak jelenlévő vagy képviselt tagjainak a létszáma legalább kétezer.

A döntés akkor érvényes, ha kétharmados többséggel szavazzák meg a Közgyűlésen jelenlévők, vagy képviselőik.

14 §

A Világszervezet Tagjainak a belépéskor teendő esküjének szövege:

„A Chaîne des Rôtisseurs Egyesület tagjaként esküszöm, hogy az étkezési és konyhaművészet kultúráját tiszteletben tartom és megbecsülöm.

A Chaîne des Rôtisseurs Egyesületben vállalt kötelezettségeimet teljesítem, a Világszervezet és a Nemzeti Egyesület Alapszabályát betartom.

A Chaîne des Rôtisseurs Nemzeti Egyesület és a Világszervezet valamennyi tagját tisztelem és megbecsülöm.”

15 §

A Világszervezet Működési Szabályzata az alábbiakat tartalmazza:

- Új tagok felvételének szabályai
- Kinevezések és előléptetések
- Tagavatás
- Diplomák
- Tagok törlése
- Címek, rangok, jelvények
- A profi tagokra vonatkozó szabályok

Az Alapszabály a Világszervezet 2005. június 18-i módosításait tartalmazza.